"8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded"

Nové pracovní sešity pro žáky 8. - 9. tříd základních škol.
Součástí dodání pro školy jsou:
 • moderní propracovaný pracovní sešit 72 str.
K objednávce pro třídu získáte:
 • plakát A2 "To jsem já!" pro modelování profesní budoucnosti ve vybraných oborech ke každému sešitu navíc
 • pamatovák pro rodiče k přijímacímu řízení (pdf)
 • 1 výtisk pracovního sešitu pro každou třídu navíc
 • nápadník aktivit pro pedagoga (ze sady pro kariérové poradce)

Cena 1 sešitu -
220 Kč
(nabídka platí pouze pro základní školy, jednotlivé kusy objednat nelze s výjimkou ukázkového výtisku pracovního sešitu pro školy)
V době ekonomického růstu se zdá, že možností profesního uplatnění je dostatek a práci si najde každý, kdo ji potřebuje. V době ekonomického poklesu a strukturálních změn nezaměstnanost nejvíce dopadá na mladé lidí ve věku 15 až 24 let, čerstvé absolventy středních a vysokých škol.

V každé době jsou méně a více perspektivní obory. Ve 14ti nebo 15ti pochopit, pro který obor se rozhodnout, není vůbec snadné. Navíc za současných okolností, kdy se na celém světě včetně České republiky ze dne na den změnily podmínky pro práci ve většině sektorů ekonomiky, výběr střední školy může vyvolávat ještě větší obavy a nejistotu jak u teenagerů, tak i u jejich rodičů.

Cílem kariérového vzdělávání a poradenství v době, kdy možná většina povolání, v nichž si v budoucnu najdou uplatnění současní žáci 2. stupně, ještě vůbec neexistuje, není přesně určit, na co se nejvíc hodí každý ze současných žáků a žákyň, ale podporovat jejich zdravou sebedůvěru a rozvíjet schopnosti samostatného a uvážlivého rozhodování o své vzdělávací a profesní cestě.
V tomto pracovním sešitu na 72 str. najdete
 • 8 témat / mýtů přímo ovlivňujícími rozhodování o výběru střední školy;
 • 51 pečlivě vybraných navazujících na sebe cvičení napomáhajících sebepoznání a rozvíjejících rozhodovací schopnosti žáků;
 • soustředění se na malé a větší úspěchy, na objevování silných stránek a talentů každého žáka a každé žákyně;
 • propojení s teorií a nástroji mnohočetné inteligence, která pomáhá odpovídat na otázku "Co umím?";
 • odkazy na další multimediální zdroje;
 • metodiku odpovídající současným trendům v kariérovém poradenství a vzdělávání;
 • sešit odpovídá požadavkům RVP na vzdělávací oblast "Člověk a svět práce", na povinný pro starší ročníky tematický okruh "Svět práce" a evropskému rámci CMS (Career Management Skills).
Cena 1 sešitu - 220 Kč
Nejsem plátce DPH
Oblast osobní efektivity.
Podporuje sebepoznání ve spojení s vybíranými studijními směry a pracovními činnostmi. Největší vliv na schopnost si najít a udržet zaměstnání má zdravá sebedůvěra, která souvisí se schopností adekvátně vyhodnotit své možnosti, dovednosti a šance. Klíčovou myšlenkou, která je založena v sešitech, je soustředění se na oblasti silných stránek, díky kterým se člověku bude dařit jak v studijní, tak i v pracovní oblasti mnohem lépe.
1
Práce s informacemi a komunikace.
Kromě schopnosti pojmenovávat své vlastnosti, dovednosti a zájmy, přijímat odlišné názory od svých spolužáků, učitelů a blízkých lidí, v sešitu se žáci setkají s úkoly, které je povedou k práci s internetovými informačními zdroji týkajícími se výběru oboru. Další cvičení jím pomohou se soustředit na podstatu online sdělení a utvořit svůj vlastní názor k tématům, s kterými se v sešitu setkají. Téma mýtů a stereotypů, které prochází celým pracovním sešitem mimo jiné rozvijí kritické myšlení.
2
Zaměstnatelnost a adaptabilita.
Pochopení pojmu kompetence, schopnost pojmenovávat své vlastní kompetence (profesní, přenositelné a existenciální), porozumění tomu, jaké kompetence získáváme odborným studiem, na brigádách a v praxi, jak se tyto informace promítají do přípravy životopisů a ovlivňují naši úspěšnost v přijímacím řízení a v profesním rozvoji patří k základním kamenům kariérového vzdělávání. V sešitech se žáci naučí se mapovat svoje kompetence, seznámí se s různými aktéry na trhu práce, s jeho dynamikou, pochopí principy zaměstnatelnosti a profesní adaptability.
3
Rozhodování. Řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty.
Tento sešit provádí žáky rozhodováním o výběru střední školy, které zahrnuje cvičení na stanovování cílů, plánování kroků k jejich dosažení, zkoumání a pojmenování svých schopností a motivace, utváření představ o žádoucím výsledku. Žáci se učí pracovat s časem a složité úlohy a úkoly dělit na menší uskutečnitelné kroky. Vede k uvědomění důležitosti celoživotního vzdělání.
4
Práce v kontextu celého života.
Učí žáky vnímat práci v kontextu celého svého života jako cestu osobní seberealizace, jako podílení se na rozvoji země a společnosti, jejíž je součástí, a také jako nástroj pro dosahování svých osobních životních představ a cílů. Dotýká se témat životní rovnováhy, štěstí, hodnot a důležitých existenčních návyků (péče o zdraví, udržitelnost, finanční gramotnost, kariérní gramotnost,emoční inteligence aj.).
5
Sešity v prostředí kariérového
poradenství v České republice
Bratislava, 11. - 13. září 2019
Bylo mi ctí, že mezinárodní věděcký výbor skládající se z takových kapacit v kariérovém poradenství jako Gideon Alurmani (Indie), Annamaria De Fabio (Itálie), Jane Goodman (Oaklad University), Jean-Jacques Ruppert (Belgie) aj. schválil prezentaci první verze oranžových pracovních sešitů na 43. ročníku mezinárodní konference kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě. Na konferenci se sjelo 500 účastníků ze 40 zemí světa.
Prezentace na konferenci Národní cena kariérového poradenství 2019
Euroguidance, Praha, 3. října 2019
Prezentovat sešity v komunitě Euroguidance, která aktivně rozvijí kariérové poradenství a vzdělávání v České republice, bylo pro mne velmi důležité. Národní cenu sešity sice prozatím nezískaly, ale základní kámen byl položen. Důležitější než cena je živá pozitivní zpětná vazba, zájem a navazující spolupráce se školami a dalšími institucemi.
Sady pro kariérové poradce na základních školách
po celé České republice
Těsně po uvedení na trh kompletní sady pro kariérové poradce / pedagogy začalo používat více jak 300 základních škol napříč Českou republikou.
Pracovní sešity pro žáky
ve spolupráci s MAP Tišnovsko
Pilotní hromadné využití sešitů pro výuku na ZŠ v září 2019, region Tišnovsko, 500 žáků 8. tříd na 7 základních školách. Spolupráce v rámci MAP pro vzdělání pokračuje zaškolením pedagogů a diskuzemi o zkušenostech z praxe. Sešity si odnesli také účastníci workshopů "Jak vybírat střední školu" (rodiče a žáci), které jsem lektorovala na Veletrhu středních škol v Tišnově.
Podpora Google a Impact HUBu
Google for Startup Academy
V roce 2019 projekt získal podporu společností Google a Impact Hub.

Máte-li zájem o objednání ukázkového výtisku,

použijte tento formulář
(cena výtisku 220 Kč, poštovné 75 Kč)
k výtisku bude dodána maketa plakátu vel. A4
Počet kusů
+