Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
poskytnutí služeb kariérového poradenství pro dospívající mládež a dospělé

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a objednatelem, tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a dodavatelem a jsou pro smluvní strany závazné.

I. Smluvní strany

Smluvními stranami pro účely těchto VOP jsou

Dodavatel Ing. Jekatěrina Málková, IČ: 76450180 (dále jen „dodavatel") poskytuje služby v oblasti mimoškolního vzdělávání mládeže, zejména kariérového poradenství, kariérového poradenství pro dospěle, koučovacích služeb pro rodiče a online vzdělání.

Objednatel, fyzická osoba, která ke dni objednání služeb dosáhla věku 18-ti let, v případě dospívající mládeže ve věku od 13 do 18 let, objednatelem je zákonný zástupce nezletilé osoby.

Studentem je dospívající účastník kurzů a akcí pořádaných dodavatelem ve věku od 13 do 18 let.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

2.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě vyplnění objednávky (závazné přihlášky) prostřednictvím webových stránek www.smart-course.cz, na stránce Facebook http://www.facebook.com/smartcourse.cz, v prostředí online platformy Teachable nebo přihlášky vyplněné na osobní schůzce.
2.2. Poskytovatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za akceptovanou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu objednavatele.
2.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
2.4. Objednatel může od přihlášení do kurzu a objednávky služeb odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v čl. V těchto VOP. Odstoupí-li objednatel od objednávky po zaplacení kurzovného, storno podmínky jsou upraveny v čl. VI. těchto VOP.
2.5. Vyplněním a odesláním přihlášky objednavatel souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

III. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je poskytnutí skupinového kariérového poradenství pro veřejnost (mládež a dospělé) formou kurzů a seminářů ve vypsaných termínech a individuálního kariérového poradenství / konzultací v termínech dle individuální dohody.
3.2. Kariérové poradenství je rozděleno do několika typů (pro mládež od 13 do 18 let, pro rodiče dospívající mládeže, pro dospělé, jednodenní kurzy, dvoudenní kurzy, individuální kurzy, individuální konzultace, online kurzy). Popis jednotlivých služeb a kurzů je veřejně přístupný na internetových stránkách dodavatele.

IV. Termíny realizace výuky

4.1. Termíny kurzů pro mládež a dospěle jsou vypisovány průběžně v závislosti na naplnění skupiny. Minimální počet účastníků kurzů (tréninků) nutných pro uskutečnění kurzu je 6.
4.2. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce na webových stránkách www.smart-course.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a ukončení kurzu, pokud je to z technických nebo zdravotních důvodů nevyhnutelné.
4.3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky (například, místo skupinového tréninku může nabídnout individuální konzultaci). Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
4.4. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Poskytovatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Poskytovatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

V. Platební podmínky

5.1. Cena za příslušný kurz/ službu (dále jen kurzovné) je uvedena u popisu kurzu /služby na internetových stránkách www.smart-course.cz .
5.2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce, drobné občerstvení. Kurzovné neobsahuje oběd a náklady na dopravu a ubytování, které si každý účastník zajišťuje samostatně. Ke dni zveřejnění těchto VOP poskytovatel není plátcem DPH.
5.3. Kurzovné za tréninky a balíčky služeb je splatné převodem na bankovní účet dodavatele 27-9351550267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného. Splatnosti výzvy je stanovená na 7 kalendářních dnů od data vystavení. Dostane-li se objednatel při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm poskytovatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5.4. Objednatel při registraci na kurz může uplatnit slevový kód, který získal od poskytovatele za registraci k odběru zpravodaje, nebo u vybraných akcí a příležitostí rozdáváme speciální poukázky v přesně definované hodnotě v korunách. Kupony mohou mít rozdílnou hodnotu a lze je uplatňovat podle podmínek stanovených přímo na kuponu. Kupony mají omezenou platnost uvedenou přímo na kuponu, kupony a slevy nelze sčítat. Slevový kupon nezakládá nárok na výplatu uvedené částky v hotovosti nebo bankovním převodem.
5.5. V případě individuální konzultace objednatel uhradí objednaný počet hodin předem n bankovní účet poskytovatele.

VI. Storno podmínky

6.1. Storno kurzu nebo konzultace lze provést písemně nebo formo e-mailu. Storno kurzu nelze provést, pokud již byly poskytnuty úvodní konzultace.
6.2. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději čtrnáct kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě kurzovné se vrací v plné výši.
6.3. V případě odhlášení z kurzu v termínu pozdějším než čtrnáct kalendářních dnů, v případě neúčasti na kurzu nebo opuštění kurzu v jeho průběhu bude vám účtován storno poplatek v plné výši kurzovného.
6.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem účastníků nižším než 6 a nabídnout náhradní termín, individuální konzultace. V případě, že objednatel nevyužije náhradní možnosti, kurzovné mu bude vraceno v plné výši.
6.5. V případě nemoci a jiné nečekané události objednatel se může dohodnout s poskytovatelem na náhradním termínu, jiné formě využití služeb kariérového poradenství. Tyto případy jsou nenárokové a zůstávají na individuální dohodě mezi objednatelem a poskytovatelem, jejíž konečný výsledek musí mít písemnou formu odsouhlasenou oběma stranami (například, formou potvrzených e-mailovch zpráv).
6.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna trenéra, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.).
6.7. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku objednatele převedena na jeho bankovní účet do 7 dnů.

VII. Nedokončený kurz nebo zmeškané hodiny.

7.1. U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje poskytovatel žádnou finanční kompenzaci. Ve výjimečných případech po dohodě je možné nahradit předem omluvené hodiny v náhradním termínu v kurzu stejné úrovně.
7.2. Pokud u individuální výuky dojde k zameškání objednatele bez řádné omluvy, objednateli není poskytována žádná kompenzace. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany poskytovatele, je objednateli poskytnut náhradní termín.
7.3. Pokud dojde ke zrušení individuální výuky ze strany objednatele 48 hod. před konáním hodiny, je možné dohodnout náhradní termín. Pokud dojde ke zrušení do 48 hod. před individuální konzultací, objednateli bud vyúčtována cena konzultace v plné výši.

VIII. Výukové materiály

8.1. Objednatel / Student výslovně berou na vědomí, že všechny materiály poskytnuté ze strany poskytovatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví poskytovatele. Za tímto účelem se objednatel / student výslovně zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu dodavatele zasahovali do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.
8.2. Objednatel / Student výslovně berou na vědomí, že koncepty a struktura všech tréninků kariérového poradenství pro mládež a dospěle jsou rovněž předmětem duševního vlastnictví poskytovatele a není dovoleno jejich šíření jakýmkoli způsobem nebo využití pro vlastní praxi
8.3. V případě porušení tohoto článku poskytovatel má právo na úhradu objednatelem / zákonným zástupcem studenta smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na úhradu vzniklé škody.

IX. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.


Tyto obchodní podmínky nahrazují předešlá znění a jsou platné a účinné od 10. 01. 2018.
Souhlas zákonného zástupce nezletilého účastníka akce
Účastníky, kteří ke dni konání akce nedosáhli věku 18 let, před zahájením akce odevzdají zástupci Smart Course vyplněný formulář podepsaný zákonným zástupcem (rodičem). Formulář Vám přijde e-mailem po odeslání registrace na akci nebo trénink.

Soubor k vytištění Vám přijde e-mailem po odeslání registrace na kurz.
Ochrana osobních údajů
Vyplněním a odesláním přihlášek na akce, registrace k odběru newslettru, účasti v bonusových akcích na stránkách smart-course.cz nebo v síti Facebook Návštěvník dává Provozovateli stránek svobodný a vědomý souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Provozovatel má právo zasílat Návštěvníkovi na e-mailovou adresu uvedenou při registraci obchodní sdělení (newsletter, upozornění na novinky a změny, nabídky vlastních služeb). Návštěvník má právo kdykoli tento souhlas, nebo jeho dílčí části odvolat, a to zcela zdarma a bez uvedení důvodů.

Provozovatel přijme taková opatření, která jsou v jeho sílách, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení jejich zpracování.

Cookies
Na našich stránkách používáme cookies k sběru souhrnných anonymních statistických údajů a zvýšení kvality interakce návštěvníků s našimi webovými stránkami. Cookies jsou důležité pro správné fungování a zobrazování webu. Pokračováním prohlížení těchto stránek dáváte nám svůj souhlas k jejich použití. Cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče, může to mít vliv na správné fungování některých funkcí webových stránek.